Leveringsvoorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND KOZIJNEN VOF  (update juni 2019)

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Holland Kozijnen,

gevestigd te MEGEN.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Holland Kozijnen.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Holland Kozijnen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondelinge aanbiedingen door Holland Kozijnen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Holland Kozijnen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Holland Kozijnen niet.


Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Holland Kozijnen binden de laatste niet, voor zover ze door Holland Kozijnen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4 Overeenkomst.

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Holland Kozijnen door zijn schriftelijke bevestiging.

4.2 Elke met Holland Kozijnen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Holland Kozijnen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Holland Kozijnen zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.3 Een overeenkomst wordt ,in welke constructie dan ook, pas omgezet in order na ontvangst (aan)betaling en zullen de goederen worden besteld.  De hier genoemde goederen zijn door de (aan)betaling eigendom van opdrachtgever en kunnen niet meer worden geannuleerd.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Holland Kozijnen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Holland Kozijnen niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4.5 Binnen afwerking is niet standaard bij Holland Kozijnen. De kozijnen worden binnen afgeschuimd of gekit. Binnen afwerking is voor de timmerman of een stucadoor.

4.6 Opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen,  bij het ontbreken van een vergunning is Holland Kozijnen niet aansprakelijk voor de bijkomende kosten / boetes die worden opgelegd.


Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5.1 Holland Kozijnen aanvaardt geen enkele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Op alle door Holland Kozijnen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Holland Kozijnen zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Holland Kozijnen zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 1500,00 onverminderd zijn /haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7 Leveringstermijn en opslag

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen is vanaf datum ontvangst betaling en zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering kan opdrachtgever Holland Kozijnen niet in gebreke te stellen.  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Holland Kozijnen zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7.2 Wanneer de bestelde goederen/ kozijnen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen voor maximaal 4 maanden.

7.3 Goederen die na 4 maanden niet zijn afgehaald zullen worden belast met €60,00 per maand per bok of  €30,00 per stuk / kozijn aan opdrachtgever en staan  geheel voor eigen risico van opdrachtgever opgeslagen.  Opdrachtgever is verplicht om zijn goederen zelf te verzekeren zolang deze staan opgeslagen bij Holland Kozijnen.


Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben gevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


Artikel 9 Prijzen.

9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan,  of  koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

9.4 Alle prijzen zijn aangenomen prijzen in overleg met de klant die daar zijn / haar handtekening voor heeft gezet. Dit betekend dat de montage wordt gedaan zoals is besproken en geen meerprijs wordt berekend in uren of materialen tenzij er constructuele aanpassingen gedaan moeten worden die niet in de offerte zijn meegenomen. Hiervoor zal in overleg met opdrachtgever een factuur meerwerk worden gezonden.

9.5 Mocht er materiaal bij gekocht moeten worden door een fout in de offerte, zal deze niet worden doorberekend aan opdrachtgever. 

9.6 Materialen die niet zijn gebruikt maar wel in de offerte zijn meegenomen worden niet aan opdrachtgever vergoed. 

    


Artikel 10 Betalingscondities.

Holland Kozijnen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen van het totaalbedrag conform de prijsopgaaf/koopover-eenkomst. Deze 40% wordt als betaling gebruikt om de goederen te bestellen. Direct na binnenkomst kozijnen wordt er een montagedatum bepaald en ontvangt u een volgend factuur.  Van deze factuur wordt verwacht dat deze op de dag van montage is bijgeschreven op onze rekening. Het restant van wordt door de opdrachtgever betaald direct na de laatste montage dag of oplevering.  Bij elke opdracht wordt opnieuw bekeken naar de aanbetaling.


Artikel 11 Annuleren.

11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Holland Kozijnen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Holland Kozijnen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Holland Kozijnen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Holland Kozijnen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Holland Kozijnen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Holland Kozijnen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door sneldienst of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening opdrachtgever.


Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13.1 Holland Kozijnen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het -achterstallig- onderhoud van de betreffende woning

e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van binnen of buiten afkomende oorzaak.

13.2 Holland Kozijnen is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde van het desbetreffende kozijn, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of  eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Holland Kozijnen of van hen, die door Holland Kozijnen te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13.3 Holland Kozijnen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en /of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Holland Kozijnen.

13.5 Schade aan de woning zoals het loslaten van behang, metsel- en stucwerk valt niet onder de aansprakelijkheid van Holland Kozijnen maar valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning.


Artikel 14 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen rechtstreeks vanaf de fabrikant, resp. importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

Garantie kozijnen 10 jaar Fabrieksgarantie

Hang en sluitwerk: 3 jaar fabrieksgarantie

Montage: 1 jaar garantie 


Reparatie, onderhoudsbeurt of afstellen van de door Holland Kozijnen geleverde producten worden alleen door eigen monteurs gedaan of door de service monteur van de fabrikant. Bij het zelf repareren / inhuren van monteurs welk niet in dienst of niet ingehuurd zijn door Holland Kozijnen vervalt per direct de garantie.


Artikel 15 Materialen.

15.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

15.2 Goederen die Holland Kozijnen tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Holland Kozijnen door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.

16.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Holland Kozijnen tijdig kan beschikken;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Holland Kozijnen;

b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;

c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;

d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

16.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

16.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

16.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Holland Kozijnen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 17 Reclame.

17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Holland Kozijnen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Holland Kozijnen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17.2 Holland Kozijnen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17.3 Indien de reclame naar het oordeel van Holland Kozijnen juist is, zal Holland Kozijnen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende kozijn, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

17.4 Reeds gemonteerde kozijnen kunnen niet terug genomen. Indien opdrachtgever niet content is met de geleverde kozijnen /materiaal dient opdrachtgever Holland Kozijnen daar binnen 5 dagen na (op)levering schriftelijk van op de hoogte brengen.


Artikel 18 Meer en minderwerk.

18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

18.2 Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking voor opdrachtgever.

18.3 Door Holland Kozijnen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 19 Dakkapellen en intrekken kozijnen

19.1 Bij een dakkapel worden alumimium/kunststofkozijnen "ingetrokken". Het houtenframe blijft betaand om de druk (waterlast / gewicht dakpannen) van het dak erboven te  kunnen dragen. De houten dragers worden aan de buitenkant bekleed met een kunststof/ aluminiumpaneel in overleg met opdrahtgever.

19.2 De boei en wangen van een dakkapel behoort niet tot werkzaamheden van Holland Kozijnen, tenzij schriftelijk overeengekomen.

19.3 Het intrekken / vervangen van kunststof of aluminiumkozijnen in een dakkapel is altijd zonder afwerking.


Artikel 20 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Holland Kozijnen om de opdracht door een derde partij (zzp-er) te laten uitvoeren indien de eigen monteurs zijn verhinderd.


Artikel 21 Wijziging van de opdracht.

21.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

21.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Holland Kozijnen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

21.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Holland Kozijnen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 22 Overmacht.

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Holland Kozijnen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Holland Kozijnen, ex- en  importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Holland Kozijnen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Holland Kozijnen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22.2 Holland Kozijnen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de  koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen,  totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23.1 Zolang Holland Kozijnen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Holland Kozijnen.

23.2 Holland Kozijnen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 24 Oplevering.

24.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Holland Kozijnen dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.

24.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Holland Kozijnen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.


Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Holland Kozijnen ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Holland Kozijnen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaam heden op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25.3 Holland Kozijnen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Holland Kozijnen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Holland Kozijnen op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 26 Betaling.

26.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 5 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

26.2 Holland Kozijnen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van minimaal 3% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26.3 Holland Kozijnen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak als dan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Holland Kozijnen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de            gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

26.5 Bij een  ingebrekestelling van betaling wordt de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en heeft de wederpartij het recht op eventuele reparaties en / of garantie verloren.


Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Holland Kozijnen gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Holland Kozijnen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.